ForumThe Sandbox ► Text Art
I see people putting this sort of stuff all over. So we shall have a conversation with one requirement: You must have text art. (Use some ASCII).


(O_0)(0_0)(0_O)
-\----|-\---/-|----/

₮Ⱨ₳₮ Ø₦Ɇ ₲ɄɎ ł₦ ₮ⱧɆ ₥łĐĐⱠɆ ₥Ʉ₴₮ ฿Ɇ ₣ɆɆⱠł₦₲ ₵Ⱡ₳Ʉ₴₮ⱤØ₱ⱧØ฿ł₵...
  
I'm going to shoot the next person who responds.

⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀╾━╤デ╦︻(˙ ͜ʟ˙)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|__________________|
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|__________________|
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|__________________|⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|__________________|⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|__________________|⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|__________________|⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|__________________|⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|__________________|
  
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ \☻/
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀███████ ]▄▄▄▄▄▄▄▄
▂▄▅█████████▅▄▃▂
[███████████████████]
◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤

Don't try to pull any tricks up on me.
  
Don't mess with the sniper.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀╾━╤デ╦︻(˙ ͜ʟ˙)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|__________________|
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|__________________|
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|__________________|
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀\💥/⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|__________________|
░░░░░░███████ ]▄▄▄▄▄▄▄▄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|__________________|
▂▄▅█████████▅▄▃▂⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |__________________|
[███████████████████]⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|__________________|◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ |__________________|
  
.... I sense a disturbance in the force...... like a thousand voices screaming that the Zalgo may be resurrected into this thread ..... that we may have created a window for the greatest forum plague to step foot onto this hallowed ground once again ........ god save us all

    ____  ____  ____  __  ________ ____  _____  __   _________    __________  __  ________   ________
   / __ \/ __ \/ __ \/  |/  / ___// __ \/   \ \/ /  /  _/ ___/   / ____/ __ \/  |/  /  _/ | / / ____/
  / / / / / / / / / / /|_/ /\__ \/ / / / /| |\  /   / / \__ \   / /   / / / / /|_/ // //  |/ / / __  
 / /_/ / /_/ / /_/ / /  / /___/ / /_/ / ___ |/ /  _/ / ___/ /  / /___/ /_/ / /  / // // /|  / /_/ / 
/_____/\____/\____/_/  /_//____/_____/_/  |_/_/  /___//____/   \____/\____/_/  /_/___/_/ |_/\____/   
  
----___.___
-\--='[_]ↄ
----___.___
-\--='[_]ↄ
----___.___
-\--='[_]ↄ
----___.___
-\--='[_]ↄ
----___.___
-\--='[_]ↄ
----___.___
-\--='[_]ↄ

---------------
░░░░░░███████ ]▄▄▄▄▄▄▄▄
▂▄▅█████████▅▄▃▂
[███████████████████]
◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤
---------------
░░░░░░███████ ]▄▄▄▄▄▄▄▄
▂▄▅█████████▅▄▃▂
[███████████████████]
◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤
---------------
░░░░░░███████ ]▄▄▄▄▄▄▄▄
▂▄▅█████████▅▄▃▂
[███████████████████]
◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤

-------------------------- ____|_:______
---------------:_`&_'&___| [ ] - [ ] - [ ] |_&________
---------------| o - o - o - o - o - o - o - o - o- o/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-------------------------- ____|_:______
---------------:_`&_'&___| [ ] - [ ] - [ ] |_&________
---------------| o - o - o - o - o - o - o - o - o- o/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-------------------------- ____|_:______
---------------:_`&_'&___| [ ] - [ ] - [ ] |_&________
---------------| o - o - o - o - o - o - o - o - o- o/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

You have greatly angered my people.
  
/ )
/ /
/ /
/ /
/\/
/ /
\/

D̷͖̊̿O̶̳̿̀N̵̛͔̾'̶̩̯͝T̶̛͈̀ ̸̬̒M̸̫̅͜Ẽ̷͍̄Ŝ̸̭̱S̶̟̤̈ ̸̛̣́W̷̱͑́I̷͎̲̓̆T̶̖͇̉͒H̵͍͆͒ ̵̬̍ͅM̸͚̭̋͛É̵̟͘ ̸̪̑I̶̝̾ͅ ̶̰̳̈́H̶̡̛̑A̸͓̯͋V̷͔̌Ẻ̵̺ ̴̦̀ͅA̸̲͗ ̵͎̰͗K̶̟̰̚N̷̯̦͆Ȉ̴̞F̴̬̘̏E̵̺̅!̴͂͜
  
-----|\
-----|.-\
-----|--|
-----|--|
-----|--|
-----|--|
-----|--|
-----|--|
-----|--|
-----|--|
.|\__/__\__/|
. \___pq___/
-----|--|
-----|--|
-----[--]
------U

I've got a bigger and better weapon.
  
{ }
V

I have a shield
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●~*------------------------------ヽ(¬Д¬ )ノ

I have a bomb.
  
●~*
/ /
\ /

I have a bomb bucket
  
How do I use a lot of spaces without the preview just ignoring them?
  
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' '' '' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' '

I have an entire army of soldiers with weapons!
  
"⠀" Use that character for spaces.
  
__________________________________________
<=====|_________________________________________/
  
╔╗╔╗╔╗⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╔╗
║║║║║║⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀║║
║║║║║║╔══╗╔╗╔╗╔╗║║
║╚╝╚╝║║╔╗║║╚╝╚╝║╚╝
╚╗╔╗╔╝║╚╝║╚╗╔╗╔╝╔╗
⠀╚╝╚╝⠀╚══╝⠀ ╚╝╚╝⠀╚╝
  
__
\⠀ \⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀/
⠀\⠀ \⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀/
⠀⠀\⠀ \⠀ ⠀ ⠀ / ⠀__⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀/
⠀⠀⠀\⠀ \⠀⠀/ ⠀/ ⠀⠀\⠀⠀⠀⠀⠀/
⠀⠀⠀⠀\⠀ \/⠀ /⠀⠀⠀⠀\⠀⠀⠀ /
⠀⠀⠀⠀⠀\ __ /⠀⠀⠀⠀ ⠀ \ __ /

unfinished stuff lol
  
Forum > The Sandbox > Text Art